Jaren '70

Jaren '50

Jaren '60

Jaren '70

Nu

Tendens

algemeen

 
Er zijn subsidies voor het stimuleren van:
 • spreiding nieuwbouw
 • differentatie nieuwbouw
 • betrekken van toekomstige bewoners bij planvorming
 • regulering huur

stedenbouwkundige context

 • multifunctioneel
 • laagbouw voor groeikernen
 • middelhoogbouw in stadscentra
 • woondekken, dubbel grondgebruik
 • herkenbare buurten
 

mobiliteit

 • fijnmazig systeem van auto luwe wijken
 • stimulering openbaar vervoer
 • hiërarchische en gescheiden verkeersontsluitingen
 • woondekken, met daaronder parkeren, stimuleren dubbel grondgebruik
 

openbare ruimte

 • wild groen
 • zelfbeheer van de openbare ruimte
 • driedeling in de ruimte: openbaar, collectief en prive
 

complex

 • ruimtelijke complexiteit, meer functies in één gebouw
 • bouwen in grotere dichtheid; dubbel grondgebruik ook met laagbouw
 • meer aandacht voor gemeenschappleijke ruimten in woongebouwen
 

woningen

 • nieuwe woningtypen o.a. gestapelde laagbouw in hoge dichtheid met de voordelen laagbouw
 • menging van verschillende woonvormen sociaal democratisch ideaal: verschillen niet te zien aan buitenkant
 • er werd van binnen uit ontworpen
 • wetgeving stimuleert situering woonkamer aan tuin- en achterzijde
 

winkels

Een winkelcentrum met woningen was op zich zelf staand, los van de stedenbouwkundige structuur
ontwikkeling van de winkels ging snel, soms waren ze al verouderd voordat ze waren opgeleverd.
 
 

architectuur

 • architectuur is herkenbaar en begrijpelijk
 • variatie en diversiteit in plattegrond, bouwtechniek en toepassing maar met simpele structuur
 • structuralisme, gedrag en ontmoeting van mensen is uitgangspunt
 

bewoners

 • woonmilieu waar sociale contacten ontstaan
 • onuitgesproken normen en omgangsregels

eigendom en proces

 • ruimtelijke complexiteit en complexiteit ruwbouw
 • gebruik tunnelkist, elementenbouw in de laagbouw